Committee

Chairman:  Professor Alan Macfarlane FBA

Director:  Zilan Wang

Chief Coordinator in China: Hong Wang

Research    Team

Dr. Mark Elliott

Professor   Jianfang Lu

Dr. James Lin

Advisory    Board

Yaoxin Xu

Biaojun Fang

Chuan Li

Qi Pu

Bei Sun

Lamei Guo

Xiaochuan Cai

Hongliang Li

Shaohua Cai

Website, Media   &  admin   Team

Project Administrator: Hsin-ning Wei

Assistant Project Administrator and Website Manager: James O'Sullivan

Graphic Designer and Project Coordinator: Li Ning

Project Coordinator: Dalong Ge

Media Manager: Yuchen Qin

Assistant Website Manager: Tina Zhang

Partnered   Organizations

Cambridge Rivers Press (U.K)

Vanishing Worlds Foundation (UK)

Jiangsu Art Foundation (China)

Nanjing Cambridge Culture (China)

Jiangsu Kun Opera House (China)

Suzhou Kun Opera House (China)

Suzhou China Opera Museum (China)

Jiangsu Art Museum (China)

UK Research and Development Centre for Chinese Traditional Culture (U.K)