Committee

Chairman:  Professor Alan Macfarlane FBA

Director:  Zilan Wang

Chief Coordinator in China: Hong Wang

Research    Team

Dr. Mark Elliott

Professor   Jianfang Lu

Dr. James Lin

Advisory    Board

Lamei Guo

Hongliang Li

Shaohua Cai

Gaohuan

Shan Sheng

Shan Gui Qiulin

Website, Media   &  admin   Team

Project Administrator: James O'Sullivan

Editor: Lucy Hamilton, Li Yue

Graphic Designer: Li Ning

Project Coordinator: Dalong Ge

Media Manager: Yuchen Qin

Assistant Website Manager: Tina Zhang

Partnered   Organizations

Vanishing Worlds Foundation (UK)

Jiangsu Art Foundation (China)

Cam Rivers Publishing (U.K)

Nanjing Cambridge Culture (China)

Jiangsu Kun Opera House (China)

Suzhou Kun Opera House (China)

Suzhou China Opera Museum (China)

UK Research and Development Centre for Chinese Traditional Culture (U.K)